Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa § 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len“GDPR”), je Mobilier Design s.r.o., IČO: 36 245 089, DIČ: 2020171571, IČ DPH: SK2020171571, so sídlom: Cesta J. Alexyho 2, 921 01 Banka, zapísaná na Okresnom súde v Trnave, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12957/T (ďalej len“správca”).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Cesta J. Alexyho 2, 921 01 Banka

email:obchod@mobilier-design.sk

telefón: +421 33 77 290 51, + 421 33 77 423 66

 1. Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viac špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Správca spracúva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté, alebo osobné údaje získané prevádzkovateľom na základe plnenia vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 

III. Právny dôvod a účel spracúvania osobných údajov

 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je
  • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1  písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním za účelom poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že tovar alebo služby neboli objednané.
 1. Účelom spracúvania osobných údajov je
  • spracovanie Vašej objednávky a plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú potrebné osobné údaje, ktoré sú potrebné na úspešné vykonanie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo splniť prevádzkovateľom,
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú na uplatnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z takýchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • až do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, najviac na 5  rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
  • podieľajúci sa na dodávke tovaru/služieb/platby na základe zmluvy,
  • poskytujúce služby e-shopu a iných služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
  • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle prenášať osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup k vašim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR poprípade obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa .
 1. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v papierovej forme.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený so zásadami ochrany osobných údajov a že ich akceptujete v celom rozsahu.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím Vášho súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený so zásadami ochrany osobných údajov a že ich akceptujete v celom rozsahu.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Na svojej webovej stránke zverejní novú verziu Zásad ochrany osobných údajov a zároveň vám pošle novú verziu týchto zmluvných podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť odo dňa 10.6.2022